Källskolans egen kommentar till statistikuppgifterna om Källskolan på Svt Pejl

Svt Pejl är en webbsida där man tillhandahåller statistik för skolor i Sverige och där allmänheten kan jämföra olika skolor med varandra. Initiativet från SVT är bra, men då vi upptäckt anmärkningsvärt stora skillnader mellan de siffror vi har och de som presenteras på Svt Pejl, vill vi här ge några kommentarer. Läs också gärna Svt Pejls egna kommentarer till statistiken, på deras hemsida http://blogg.svt.se/svtpejl/

Källskolan väljer här att redovisa vad som sker när samma statistik som den som som Svt pejl använder processas i samband med att Skolinspektionen genomför sin grundinspektion.

Källskolan inspekterades ht 2011 tillsammans med alla andra skolor i Upplands-Bro och Skolinspektionen utgick då från samma underlag som det Svt pejl använder, dvs Skolverkets statistik.

Skillnaden mellan den statistik som Skolverket redovisar och den processade statistik som utkristalliseras genom en Skolinspektion är i Källskolans fall rätt så anmärkningsvärd gällande tex behörighetsgrad; 47 % behöriga i Skolverkets råmaterial mot 84 % när materialet ”malts ner i Skolinspektionens kvarn”.

Hur exakt Skolverket förfar för att få fram den låga siffran 47 % ligger bortom Källskolans möjlighet att fullt ut kontrollera, men däremot är det betydligt lättare att redovisa hur siffran utifrån inspektionsrapporten tagits fram:

  1. Skolinspektionen granskar all tillgänglig data om tex en skolas behörighetsnivå
  2. Skolan svarar direkt till inspektionen och anger varje medarbetares uppgift, utbildning och anställningsprocent.
  3. Inspektionen jämför skolmaterialet med sin statistiska bas och ställer sen frågor till skolledningen omkring ev avvikelser.
  4. Inspektionen kontrollerar skolans svar mot tillgänglig statistik.
  5. Inspektionen anger utifrån denna process i sin rapport vilka lärare som inte kan anses behöriga och vilka som tjänster därmed måste annonseras ut.

Källskolan har därefter, på förekommen anledning utifrån de siffror som Svt publicerar, räknat ut den exakta procenten på hur många tjänster som skolinspektionen ålagt skolan att utannonsera – ett såväl teoretiskt som praktiskt mått på hur stor procent av lärarkåren som inte är behörig såväl som på motsatsen, hur stor behörighetsprocent som faktiskt föreligger.

Underlaget till den beräkningen finns att hitta i själva inspektionsbeslutet via Källskolans hemsida. Där hittar du även skolledningens kommentater till det totala inspektionsbeslutet inklusive hur man ser på åtgärdandet av ”de resterande 16 %  av obehörighet”.

Källskolan ska liksom alla andra skolor i Sverige lära sina elever ”att kunna analysera sin omvärld kritiskt” liksom ”att kunna ange relevanta källor för sina påståenden i tal och skrift”.

Svt marknadsför sig som ”en oberoende och fri kanal” och har definitivt en ambition och avsikt att väga in alla relevanta aspekter i sitt granskande och rapporterande public service-ansvar.

Källskolan föreslår därför att Svt tar sig an uppgiften att också granska den diskrepans som föreligger mellan de statistiskt obearbetade siffror som Skolverket förfogar över och den bearbetade statistik som går att utläsa ur aktuella Skolinspektionsbeslut.

schoolsoft banner-s

Aktuellt

Viktig info ang. Årsmöte

Viktig info ang. planerat årsmöte för Källskolan torsdagen den 25 oktober kl. 19:00

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, Källskolans huvudman, har årsmöte i Källskolan Ekhammars matsal torsdagen den 25 oktober kl. 19:00. 

P.g.a. besked från vår redovisningsbyrå att de inte kan lämna bokslutet förrän i slutet av november så måste vi göra några förändringar.

Årsmötet den 25/10 2018 kommer att börja som planerat, men förutom val av sekreterare och ordförande för mötet, så kommer den enda punkten att vara en ajournering av årsmötet till en senare tidpunkt, troligen i början av december. Alla som vill får självklart komma den 25:e, men det blir ett kort möte! Styrelsen kommer att hålla ett möte efter detta, och då vet vi också att det kommer några till detta första möte, så att beslut om ajournering kan tas.

Den nya tiden som bestäms på detta möte, kommer omedelbart att läggas ut på Källskolans hemsida och även meddelas i Schoolsoft.

Claes Bystedt, ordf

 


Allmän information om årsmötet. (Gäller detta år det senarelagda årsmötet!)

På årsmötet väljs bl.a. föreningens styrelse och ordförande, budgeten för läsåret 2018/2019 fastställs och det finns också tillfälle att ta upp frågor som rör Källskolan.

Alla föräldrar och övriga intresserade är välkomna att vara med. 

Källskolan bjuder på fika under kvällen.

Go to top

img 0114 kalmarsund3