Skolinspektionens rapport från inspektionen under hösten 2011

Här finns inspektionsbeslutet samt kommunikationen runt detsamma att läsa. (Skolinspektionens slutliga beslut har i skrivande stund ännu inte kommit.)

Innan ni tar del av Skolinspektionens beslut, bör ni läsa nedanstående, för att förstå hur en inspektion fungerar och hur ni ska tolka dokumenten. Detta gäller alla skolor som granskas av Skolinspektionen.

Skolinspektionens uppgift är att hitta brister i skolornas arbete, dvs områden där skolorna inte uppfyller lagens krav. Man har valt ut och granskar ett antal områden som är viktiga. För varje område som granskas, finns ett antal punkter som ska vara uppfyllda. Om skolan uppfyller 9 av 10 punkter, men inte den 10:e, så anser man att skolan inte fyller kraven för det området. Det betyder i praktiken t.ex. att om en skola gör ett bra arbete med Bedömning och betygssättning i 9 punkter som granskas, men inte uppfyller den 10:e så skriver Skolinspektionen i sitt beslut: ”Rektorn ser inte till att betyg sätts i enlighet med skollagen och andra författningar.” Läser man sedan vidare så finns oftast en mer detaljerad beskrivning av den eller de punkter där skolan brister. En skola kan alltså i praktiken göra ett mycket bra arbete inom ett område, men brister på en punkt och får därför bedömningen att detta område inte fungerar. Detta är bra att ha i åtanke när man läser dessa inspektionsbeslut, både Källskolans och andra skolors beslut!

Skolinspektionens beslut samt ytterligare dokument som är relaterade till inspektion finns här:

Inspektionsbeslutet. Omfattande text.
Bosses gensvar till Skolinspektionen på beslutet. Kort mailsvar.
Inspektörernas underlag till beslutet. S.k. missivtext, som skolan har rätt att bedöma. Lika omfattande som beslutet.
Skolans gensvar på underlaget. I dialog med all berörd personal. Detaljerat svar.
Skolans plan från i oktober att åtgärda de brister vi själva visste om.
Skolans svar till Skolinspektion, hur bristerna ska rättas till. Inskickat 2012-03-20.

För att läsa dokumenten, klicka på länkarna.

Kungsängen 2012-06-08
CB

schoolsoft banner-s

Aktuellt

Viktig info ang. Årsmöte

Viktig info ang. planerat årsmöte för Källskolan torsdagen den 25 oktober kl. 19:00

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, Källskolans huvudman, har årsmöte i Källskolan Ekhammars matsal torsdagen den 25 oktober kl. 19:00. 

P.g.a. besked från vår redovisningsbyrå att de inte kan lämna bokslutet förrän i slutet av november så måste vi göra några förändringar.

Årsmötet den 25/10 2018 kommer att börja som planerat, men förutom val av sekreterare och ordförande för mötet, så kommer den enda punkten att vara en ajournering av årsmötet till en senare tidpunkt, troligen i början av december. Alla som vill får självklart komma den 25:e, men det blir ett kort möte! Styrelsen kommer att hålla ett möte efter detta, och då vet vi också att det kommer några till detta första möte, så att beslut om ajournering kan tas.

Den nya tiden som bestäms på detta möte, kommer omedelbart att läggas ut på Källskolans hemsida och även meddelas i Schoolsoft.

Claes Bystedt, ordf

 


Allmän information om årsmötet. (Gäller detta år det senarelagda årsmötet!)

På årsmötet väljs bl.a. föreningens styrelse och ordförande, budgeten för läsåret 2018/2019 fastställs och det finns också tillfälle att ta upp frågor som rör Källskolan.

Alla föräldrar och övriga intresserade är välkomna att vara med. 

Källskolan bjuder på fika under kvällen.

Go to top

img 0114 kalmarsund3