Rutin för hantering av klagomål på Källskolan 

Gäller läsåret 2016/2017 för Källskolans förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Skollagen (2010:800) 4 kap 8 § föreskriver att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål som riktas mot utbildningen.


Skolans förhållningssätt

Genom klagomål uppmärksammas fel och brister i verksamheten. Här skapas möjligheten att omgående kunna åtgärda brister. Klagomål är ett enkelt sätt att ge synpunkter på det som inte fungerar väl i skolan.

Klagomål och synpunkter ska alltid tas på allvar och hanteras utan dröjsmål. Samtliga medarbetares förhållningssätt ska präglas av

- att ”kunden” är i fokus
- ett gott bemötande
- att ge god information som skapar realistiska förväntningar
- att klagomål och synpunkter välkomnas, både muntliga och skriftliga
- att alla klagomål och synpunkter ger möjlighet till förbättringar
- en snabb återkoppling (inom ett dygn)


Hantering av klagomål och synpunkter

Klagomål och synpunkter ska i första hand hanteras på den enhet eller i den verksamhet där
den hör hemma. En person som önskar ge klagomål eller synpunkter överlämnar oftast detta till den person som finns närmast till hands. Det är därför viktigt att varje medarbetare tar sitt ansvar för att ta emot klagomål och synpunkter på verksamheten. 
Om berörd personal i verksamheten inte kan reda ut klagomålet/synpunkten och hitta en lösning ska ärendet lämnas till rektor. 
I händelse av att rektor inte kan hitta en lösning och reda ut klagomålet/synpunkten lämnas ärendet över till styrelsen/huvudman för skolan. 
Den som tar emot klagomål eller synpunkter (på personal-, rektors- eller huvudmannanivå) ger en bekräftelse på att ärendet är mottaget, inom ett dygn. Dokumentation görs i samband med detta. Tidpunkt för återkoppling bestäms.


Information till alla berörda

Alla vårdnadshavare, elever och personal ska informeras om följande gång för klagomåls- och synpunktshantering:

  1. Klagomål och synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt och skall i första hand lösas av berörd personal, på personalnivå. Om behov finns boka en tid.
  2. Om man som klagande inte är nöjd med personalens hantering av ärendet kan man vända sig till rektor med sitt ärende.
  3. Är man fortfarande inte nöjd med rektors hantering av ärendet kan man vända sig till styrelsen/huvudmannen för skolan.
  4. Är man inte nöjd med styrelsens/huvudmannens hantering av ärendet kan man vända sig till Skolinspektionen som är tillsynsmyndighet för skola och barnomsorg.

Skriftliga klagomål adresseras till:
Källskolan, att: Rektor, Skolvägen 20 E, 196 34 Kungsängen

schoolsoft banner-s

Aktuellt

Viktig info ang. Årsmöte

Viktig info ang. planerat årsmöte för Källskolan torsdagen den 25 oktober kl. 19:00

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, Källskolans huvudman, har årsmöte i Källskolan Ekhammars matsal torsdagen den 25 oktober kl. 19:00. 

P.g.a. besked från vår redovisningsbyrå att de inte kan lämna bokslutet förrän i slutet av november så måste vi göra några förändringar.

Årsmötet den 25/10 2018 kommer att börja som planerat, men förutom val av sekreterare och ordförande för mötet, så kommer den enda punkten att vara en ajournering av årsmötet till en senare tidpunkt, troligen i början av december. Alla som vill får självklart komma den 25:e, men det blir ett kort möte! Styrelsen kommer att hålla ett möte efter detta, och då vet vi också att det kommer några till detta första möte, så att beslut om ajournering kan tas.

Den nya tiden som bestäms på detta möte, kommer omedelbart att läggas ut på Källskolans hemsida och även meddelas i Schoolsoft.

Claes Bystedt, ordf

 


Allmän information om årsmötet. (Gäller detta år det senarelagda årsmötet!)

På årsmötet väljs bl.a. föreningens styrelse och ordförande, budgeten för läsåret 2018/2019 fastställs och det finns också tillfälle att ta upp frågor som rör Källskolan.

Alla föräldrar och övriga intresserade är välkomna att vara med. 

Källskolan bjuder på fika under kvällen.

Go to top

img 0114 kalmarsund3