schoolsoft shortcut

Ang. aktuell dom i Svea hovrätt

Strax innan nyår 2010 föll en dom i Attunda tingsrätt där Källskolan nämns. Domen gäller ett sexualbrottsmål och målsägaren är en elev på skolan som är sekretesskyddad och den åtalade, en f.d. timanställd fritidsvikarie. (2005-2007). Den timanställde vikarien fälldes. Domen överklagades.

Onsdagen den 8 juni hölls hovrättsförhandlingen och onsdagen den 22 juni kom den nya domen.  I den ogillas tingsrättsdomen och den åtalade vikarien frias nu på alla punkter.

Nu som i den tidigare domen står ord mot ord.  Källskolans personal har under hela rättsprocessen stått till rättsväsendets förfogande och eftersom möjlighet att överklaga domen till högsta domstolen fortfarande finns, kommer skolan att fortsatt stå till rättsväsendets förfogande. Av det skälet fortsätter skolan att i själva skuldfrågan – fram till dess domen vunnit laga kraft - hålla sig neutral. Alla direkt eller indirekt berörda av den första domen uppmanades via det policydokument som skolan då publicerade på sin hemsida i samband med tingsrättens dom, visa den respekt och återhållsamhet som en seriös rättsprocess kräver.  Med facit i hand kan vi konstatera att så skedde. Varje rättsprocess runt allvarligare mål medför en stor påfrestning för alla inblandade och genom det mogna förhållningssätt som alla parter lagt sig vinn om att följa, har skolans övriga elever, föräldrar och personal kunnat fortsätta och ta del av och bedriva en meningsfull undervisning.

Inför den nya domen är det därför helt på sin plats, tycker vi, att vädja om en fortsatt återhållssam attityd. Visserligen måste allvarliga ting alltid kunna dryftas och bearbetas i ett demokratiskt samhälle, men ingen part tjänar på – att inte förhålla sig så moget som möjligt till en rättegångsprocess som den vi här refererar till.

På det personliga planet och inom den ram som ovan tecknats står skolans rektor Bo Nyberg och skolans bitr. rektor Claes Bystedt till förfogande för frågor och ev. förtydliganden omkring detta policydokument. Externt fungerar denna gång bitr. rektor Claes Bystedt som skolans talesperson, eftersom skolans rektor, Bo Nyberg, kallades som vittne i hovrätten.

Hela skolans elevvårdsteam inklusive externa elevvårdande resurser står naturligtvis också till förfogande om någon elev eller förälder anser att en fördjupad bearbetning inom den ovan angivna ramen, behövs. Av naturliga skäl är detta, pga det pågående sommarlovet, svårt att innan skolstart tillhandahålla. Vid behov hjälper dock skolan – även under sommaren - till med att förmedla relevanta kontakter.

För Källskolan den 2011- 06-27

Bo Nyberg, rektor                                                         Claes Bystedt, bitr. rektor

schoolsoft banner-s

Info & Nyheter

Skolfoto må 4/10-ti 5/10

Läs mer ...

Sätt stopp för förbudet mot nya konfessionella skolor

Läs mer ...

KrF:s remissvar till förslaget om inskränkningar...

Läs mer ...
Go to top

img 0114 kalmarsund3