schoolsoft shortcut

Rutin för hantering av klagomål på Källskolan 

Gäller läsåret 2018/2019 för Källskolans förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Skollagen (2010:800) 4 kap 8 § föreskriver att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål som riktas mot utbildningen.


Skolans förhållningssätt

Genom klagomål uppmärksammas fel och brister i verksamheten. Här skapas möjligheten att omgående kunna åtgärda brister. Klagomål är ett enkelt sätt att ge synpunkter på det som inte fungerar väl i skolan.

Klagomål och synpunkter ska alltid tas på allvar och hanteras utan dröjsmål. Samtliga medarbetares förhållningssätt ska präglas av

- att ”kunden” är i fokus
- ett gott bemötande
- att ge god information som skapar realistiska förväntningar
- att klagomål och synpunkter välkomnas, både muntliga och skriftliga
- att alla klagomål och synpunkter ger möjlighet till förbättringar
- en snabb återkoppling (inom ett dygn)


Hantering av klagomål och synpunkter

Klagomål och synpunkter ska i första hand hanteras på den enhet eller i den verksamhet där
den hör hemma. En person som önskar ge klagomål eller synpunkter överlämnar oftast detta till den person som finns närmast till hands. Det är därför viktigt att varje medarbetare tar sitt ansvar för att ta emot klagomål och synpunkter på verksamheten. 
Om berörd personal i verksamheten inte kan reda ut klagomålet/synpunkten och hitta en lösning ska ärendet lämnas till rektor. 
I händelse av att rektor inte kan hitta en lösning och reda ut klagomålet/synpunkten lämnas ärendet över till styrelsen/huvudman för skolan. 
Den som tar emot klagomål eller synpunkter (på personal-, rektors- eller huvudmannanivå) ger en bekräftelse på att ärendet är mottaget, inom ett dygn. Dokumentation görs i samband med detta. Tidpunkt för återkoppling bestäms.


Information till alla berörda

Alla vårdnadshavare, elever och personal ska informeras om följande gång för klagomåls- och synpunktshantering:

  1. Klagomål och synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt och skall i första hand lösas av berörd personal, på personalnivå. Om behov finns boka en tid.
  2. Om man som klagande inte är nöjd med personalens hantering av ärendet kan man vända sig till rektor med sitt ärende.
  3. Är man fortfarande inte nöjd med rektors hantering av ärendet kan man vända sig till styrelsen/huvudmannen för skolan.
  4. Är man inte nöjd med styrelsens/huvudmannens hantering av ärendet kan man vända sig till Skolinspektionen som är tillsynsmyndighet för skola och barnomsorg.

Skriftliga klagomål adresseras till:
Källskolan, att: Rektor, Skolvägen 20 E, 196 34 Kungsängen

Klagomål till huvudmannen adresseras till:
Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, att: Styrelsen, Skolvägen 20 E, 196 34 Kungsängen

 

schoolsoft banner-s

Aktuellt

Inbjudan till årsmöte 2021

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, Källskolans huvudman, har årsmöte i Källskolans matsal torsdagen den 21 oktober kl. 19:00.

På årsmötet väljs bl.a. föreningens styrelse och ordförande, budgeten för läsåret 2021/2022 fastställs och det finns också tillfälle att ta upp frågor som rör Källskolan.

Alla föräldrar och övriga intresserade är välkomna att vara med, men för att kunna deltaga i beslut krävs att man är medlem i föreningen. Hur man blir medlem i föreningen kan du läsa här: Medlemskap

Varmt välkomna!

Claes Bystedt, ordf


 

Info & Nyheter

Årsmöte 2021

Läs mer ...

Skolfoto må 4/10-ti 5/10

Läs mer ...

Sätt stopp för förbudet mot nya konfessionella skolor

Läs mer ...
Go to top

img 0114 kalmarsund3