Källskolan

 • vill vara med och utveckla varje barn kunskapsmässigt, socialt, emotionellt och andligt, efter vars och ens förmåga och förutsättningar, inom den ram som läroplanerna, Lgr11 och Lpfö 98 (rev 2010), anger.

 • strävar efter att stärka barnens självuppfattning och kreativitet och att tillsammans med föräldrarna fostra fram självständiga individer som lärt sig att samarbeta.
   
 • bygger på ett starkt samspel mellan lärare och föräldrar.
   
 • vill skapa en lugn och trygg arbetsmiljö för alla.
   
 • vill ge eleverna en förankring i kristen tro.

 

Källskolan

...vill vara med och utveckla varje barn kunskapsmässigt, socialt, emotionellt och andligt, efter vars och ens förmåga och förutsättningar, inom den ram som läroplanerna, Lgr11 och Lpfö 98 (rev 2010), anger.

Källskolan arbetar utifrån den ram som läroplanen, LGR11, anger. Vi strävar efter att stärka barnens självuppfattning, kreativitet och kunskap, och vill tillsammans med föräldrarna fostra självständiga, kärleksfulla individer som lär sig att samarbeta och ta eget ansvar. Kunskaps- och värdegrundsuppdraget i läroplanen betonas båda i skolans pedagogiska arbete. Källskolan strävar efter att vara en kunskapsskola utifrån goda och sunda värderingar.
Den pedagogiska inriktningen tar stor hänsyn till elevens personliga behov och utgår från dennes egna förutsättningar.
Vi önskar att ha ett brett perspektiv på vad som menas med den enskilde elevens behov.
Vi menar att det här gäller att ta hänsyn till såväl intellektuella, sociala och andliga behov. Allt från multiplikationstabeller till att varsamt, tillsammans med föräldrarna, utveckla något fint karaktärsdrag hos en elev.
För att kunna vara med och befrämja en positiv utveckling på dessa områden fäster vi stor vikt vid kommunikationen mellan skola, föräldrar och elev.
Med utvecklingssamtalet* som grund har vi möjlighet att kontinuerligt utvärdera hur det går för den enskilde eleven och vid behov utforma de åtgärdsprogram* som kan komma att behövas för att en elev ska uppnå de kunskaper, färdigheter och den sociala mognad som läroplanen och dess kursplaner anger.


* Se Läroplanen, LGR11 samt Källskolans lokala arbetsplan under rubrikerna "Utvecklingssamtal" och "Åtgärdsprogram".

Källskolan

...strävar efter att stärka barnens självuppfattning och kreativitet och att tillsammans med föräldrarna fostra fram självständiga individer som lärt sig att samarbeta.

För att kunna samarbeta behöver man vara självständig och för att vara självständig behövs en god självkänsla och en väl utvecklad kreativitet.
Genom att upprätta ett gott och fungerande samarbete mellan föräldrar och lärare vill vi ge eleverna en tydlig och väl synlig modell på hur vuxna samarbetar.
Som personal strävar vi också alltid efter att ha ett inbördes gott samarbete.

Källskolan

...bygger på ett starkt samspel mellan lärare och föräldrar.

En annan av hörnpelarna för Källskolans pedagogiska och ideologiska tänkande är just samspelet mellan lärare och föräldrar.

Följande gäller för Dig som funderar på att "bli Källskoleförälder":
- Föräldrar och elever ansöker skriftligen till skolan.
- Intagningssamtal hålls med elev och föräldrar.
– Möjlighet att hålla en tät kontakt med skola/fritids.
– Utvecklingssamtal, minst en gång per termin, då eleven och föräldrarna möter klassföreståndaren. Möjlighet till utvecklingssamtal på fritids.
– Möjlighet till föräldrafortbildning, tillsammans med skolans personal samt
någon extern föredragshållare.
– Betygsutbildning för föräldrar till högstadieelever.
– Ideell förening som huvudman för skolan. Som förälder är Du valbar till skolans styrelse. Frivilligt och kostnadsfritt medlemskap.
– Föräldramöten, föräldrautflykter, etc. i liknande omfattning som i de flesta andra skolor.

Källskolan

...vill skapa en lugn och trygg arbetsmiljö för alla.

Alla elever, även de som på något sätt avviker från mängden, ska få åtnjuta en lugn och trygg arbetsmiljö.
Vi vill ge en förebyggande elevvård genom att på ett aktivt plan arbeta med personlighetsutveckling, relationsbyggande, konfliktlösning, mobbingbekämpning, etc.
Vi tror att de bibliska principer som vi inspireras av på Källskolan befrämjar en lugn och trygg arbetsmiljö. (Se vidare nästa avsnitt).

Källskolan

...vill ge eleverna en förankring i kristen tro.

Källskolans utbildning är konfessionell och Källskolans undervisning är ickekonfessionell – i enlighet med gällande skollag.

Källskolan har en klar inställning i förhållande till kristen tro. Även om vi inte har något uppdrag eller ambition att i skolan ägna oss åt förkunnelse så vill vi ändå vara tydliga – att utifrån den frivillighet som reglerar den konfessionella utbildningen – i vår inriktning att ge eleverna en förankring i och en förståelse av den kristna tron; att kristen tro till sitt innersta väsen handlar om en levande och uppstånden person, Jesus Kristus, Guds son.
Ytterst sett är därför skolan grundad på Jesu person, hans verk och hans undervisning.
Jesus undervisade och praktiserade,.. "som jag har älskat er, så ska ni också älska varandra" och .. "allt vad ni vill att människorna ska göra mot er det ska ni också göra mot dem" eller utmanade de präktiga med orden .. "den som är utan synd han kastar första stenen".
Jesus utgick i all sin undervisning ifrån tio Guds bud och ifrån hela bibeln.
Kristen tro bygger på samma grundsyn som den som Jesus hade och verkade utifrån.

Källskolan har som skolans val från åk 4 ämnet "Kristen etik" på schemat. Undervisningen i kristen etik är liksom
alla andra ämnen på Källskolan ickekonfessionell.
”Utifrån en förankring i kristen tro och etik vill Källskolan vara med och forma fram kärleksfulla, sanningsälskande och kreativa personligheter.
Inget tvång eller annan otillbörlig påverkan av eleverna kommer att tillåtas. Källskolans personal är förpliktigade att uppträda respektfullt i förhållande till alla elever, oavsett hur de förhåller sig till kristen tro.
Genom att tillämpa det synsätt som här ovan beskrivits vill vi ge eleverna de förutsättningar som behövs för att ta till sig och utveckla goda demokratiska värderingar och utifrån dessa värderingar våga stå för egna val och beslut”.

Aktuellt

Inbjudan till årsmöte 2023

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, Källskolans huvudman, har årsmöte i Källskolans högstadielokaler tisdagen den 24 oktober kl. 18:30.

På årsmötet väljs bl.a. föreningens styrelse och ordförande, budgeten för läsåret 2023/2024 fastställs och det finns också tillfälle att ta upp frågor som rör Källskolan.

Alla föräldrar och övriga intresserade är välkomna att vara med, men för att kunna deltaga i beslut krävs att man är medlem i föreningen. Hur man blir medlem i föreningen kan du läsa här: Medlemskap

Varmt välkomna!

Toussaint Sterling, ordf


 

Go to top

img 0114 kalmarsund3