Upp
Image Alt
Förskola

Förskola

Källskolans förskola startade våren 2007. Fram till hösten 2021 hade förskolan endast 22 platser, men efter flytten till nya lokaler på Skolvägen 29 mitt emot Källskolan F-5, har vi möjlighet att ta emot betydligt fler barn.

I dagsläget är förskolan uppdelad i tre avdelningar: Lammet 1-2 år, samt de tätt samarbetande avdelningarna för de större barnen: Fåret och Lejonet (3-5 år). Under våren 2024 kommer vi att ha ökat till minst 40 barn och vi har kapacitet att ta emot långt fler än så, då vi har lokaler att växa i.

Källskolans förskola har behörig och kompetent personal som alla har lång erfarenhet inom barnomsorg och skola, såväl kommunal som fristående.

Förskolans uppdrag

Källskolans förskola vill ge god omsorg och lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara stimulerande, trygg och utvecklande. Läroplanen ger en bred bild av hur barnen ska utvecklas socialt, motoriskt och inte minst kognitivt inom områdena språk och kommunikation, matematik samt naturvetenskap och teknik. Detta är förskolans utgångspunkt i arbetet med barnen.

Organisation

Förskolan har en rektor, samt ett pedagogiskt ledningsteam, bestående av biträdande rektor med pedagogiskt utvecklingsansvar, samt två avdelningsansvariga förskollärare. Utöver detta finns övriga förskollärare och barnskötare som ansvarar för och arbetar med barnen i den dagliga verksamheten. Kontaktuppgifter – se under kontakta oss.

Samarbete och kommunikation med hemmen

TYRA-APPEN

Via TYRA-appen, kommunicerar vi med hemmen om verksamheten, lägger upp loggar och nyheter och föräldrar lägger in tillsynstider.

FÖRÄLDRAMÖTEN OCH UTVECKLINGSSAMTAL

Den viktigaste föräldrakontakten sker vid lämning och hämtning då vi ger och får kort information i hallen och vi genom de korta samtalen skapar en relation. Vi har även föräldramöten varje år, där vi berättar om vår verksamhet, informerar, samtalar och inhämtar föräldrarnas synpunkter i viktiga frågor. Utvecklingssamtal för varje barn med varje förälder sker också en gång per termin.

Förskolans fyra hörnstenar

Trygga relationer

Vi vill vara en förskola som präglas av lugn och ro, trygghet, värme och kärleksfull personal, där varje barn blir sedd, lyssnad på och respekterad för sin unika personlighet.

Musik, rörelse och språk

Vi har samlingar och erbjuder aktiviteter där barnen är aktiva och medforskande. Vi läser, pratar, berättar, förklarar, ritar och arbetar med Bornholmsmodellen, för att stärka barnens språkutveckling. Vi sopsorterar, är i naturen och handlar ekologiska varor, för att barnen ska bli medvetna om vår miljö. Vi är ute och rör på oss mycket och har samlingar med rörelse eller dans. Vi besöker parker med djur, roliga lekparker eller ut i naturen. Vi uppmuntrar föräldrar att träna barnen i deras modersmål för att för att stärka barnens identitet och självkänsla och så att deras modersmål ska utvecklas.

Kristen etik

Vi tillämpar och delger barnen goda livsprinciper från den kristna traditionen för att ge dem en god och trygg start i livet. Till exempel att be om förlåtelse, att inte ge igen och att lösa konflikter. VI tar upp frågor om att vara kompis och hur man ska bete sig mot varandra, för att de ska förstå att alla är lika mycket värda och för att utveckla deras sociala förmåga.

Stöd i utvecklingen

Vi intervjuar och observera barnen regelbundet, för att se om vi mött varje barns behov. Barn i behov av särskilt stöd ges detta.