Upp
Image Alt
Hur vi arbetar

Hur vi arbetar

I vårt arbete utgår vi från läroplanen, skollagen, barnkonventionen och vår kristna profil. Vi vill att varje barn och elev ska MÅ BRA och att det ska GÅ BRA för dem. Vi vill att varje barn och elev ska utvecklas så långt som möjligt, såväl kunskapsmässigt, socialt som emotionellt och andligt, utifrån vars och ens förmåga. Vi värnar vi om att se varje individ som den är, och att alla ska känna sig trygga.

Detta gör vi genom såväl förebyggande elevhälsoarbete och det dagliga arbetet med undervisning, fritids- och rastverksamhet. Genom vårt systematiska kvalitetsarbete följer vi målmedvetet upp undervisningens kvalitet och varje elevs kunskapsutveckling, samt utvecklar former för att möta elevers olika behov.

FYRA OMRÅDEN VI FOKUSERAR PÅ

Utveckla varje individ

Källskolan strävar efter att varje barn och elev utvecklas kunskapsmässigt, socialt, emotionellt och andligt efter vars och ens förmåga och förutsättning.

Stärkt självuppfattning

Vi strävar efter att stärka barns och elevers självuppfattning och kreativitet. Tillsammans med föräldrarna vill vi fostra fram självständiga individer som lärt sig att samarbeta och ta eget ansvar.

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero är en förutsättning för att utvecklas och att lyckas med sina studier. Källskolan arbetar aktivt med att skapa en trygg arbetsmiljö för både elever och lärare.

God kommunikation

Källskolan vill vara en skola med god kommunikation med hemmen. Vi samråder gärna och ofta med hemmen, för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för varje barn/elev.

KÄLLSKOLANS LEDORD

Må bra – gå bra

Vi har två ledord som vi utgår från i hela vår verksamhet. Vi vill att alla barn och elever ska MÅ BRA och att det ska GÅ BRA för dem.

I praktiken handlar det om att varje individ ska få möjlighet att stärkas i såväl självkänsla, som självförtroende, social och relationell kompetens samt utvecklas kunskapsmässigt så långt som möjligt utefter sin förmåga.

Vi tror att båda dessa delar hänger ihop. Mår man bra så går det bättre. Går det bra så mår man bättre. Hela vårt arbete syftar till att stärka detta hos alla.

311599151_477759797742940_2330662235589498146_n

Elevhälsa

På Källskolan vill vi att alla elever ska må bra och att det ska gå bra för dem. Därför har eleverna också tillgång till andra professioner på skolan.

Elevhälsoteamet (EHT) består förutom av rektor även av skolsköterska, kurator, socialpedagog och speciallärare. Teamet möts en gång i veckan för samråd, och arbetar däremellan både förebyggande och åtgärdande utifrån de behov som finns i verksamheten.

Utöver den hjälp och stöd som kan erbjudas på skolan tar vi även hjälp av externa myndigheter/aktörer vid behov. Skolläkare kommer några gånger per läsår, skolpsykolog anlitas vid behov och studie- och yrkesvägledare (SYV) kopplas in inför gymnasievalet. Vi har även ett förebyggande samarbete med kommunens fältgrupp, socialtjänst och områdespolis.